Share the Campaign

We believe that when families are strong, children thrive! Thank you for partnering with us to strengthen families by connecting them to helpful resources close to home. Below, you will find digital materials to familiarize your audience with the Los Angeles County 2-1-1 warm-line and online portal.  211 LA is the main source for services, resources & information needed to navigate life in Los Angeles County.


Social Media Image #1

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English   Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #2

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #3

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #4

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #5

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #6

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Social Media Image #7

Image optimized for Facebook.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese

Image optimized for Twitter.

English  Spanish  Korean

Chinese S.  Chinese T.

Vietnamese


Sample Posts and Tweets

 • Asking for help is a sign of strength and courage. To find help near you, call 2-1-1, text 52-211 or visit 211la.org.
 • Children are well when families are strong. Our children are counting on us to be our best selves.  To find help near you, call 2-1-1, text 52-211 or visit 211la.org.
 • Strong families go through difficult times too. Knowing where to turn for help is key. If you are experiencing food insecurity or need help connecting with another resource, call 2-1-1, text 52-211 or visit 211la.org.
 • Thriving families need robust social connections because no one can navigate life effectively alone. If you want to build your support network, there are agencies ready to help. To find a provider near you, call 2-1-1, text 52-211 or visit 211la.org.
 • It can be challenging to be a nurturing parent if you weren’t nurtured as a child. Attending a parenting class can be a useful way to gain knowledge and skills. To find a free parenting class near you, call 2-1-1, text 52-211 or visit 211la.org.

Spanish

 • Pedir ayuda es un signo de fuerza y ​​coraje. Para encontrar ayuda cerca de usted, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto al 52-211 o visite 211la.org.
 • Los niños están bien cuando las familias son fuertes. Nuestros hijos cuentan con que seamos lo mejor de nosotros mismos. Para encontrar ayuda cerca de usted, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto al 52-211 o visite 211la.org.
 • Las familias fuertes también pasan por momentos difíciles. Saber a dónde acudir en busca de ayuda es clave. Si está experimentando inseguridad alimenticia o necesita ayuda para conectarse con otro recurso, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto al 52-211 o visite 211la.org.
 • Las familias prósperas necesitan conexiones sociales sólidas porque nadie puede navegar la vida de manera efectiva solo. Si desea construir su red de apoyo, hay agencias listas para ayudar. Para encontrar un proveedor cerca de usted, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto al 52-211 o visite 211la.org.
 • Ser un padre cariñoso puede ser un desafío si no tuviste cariño de niño. Asistir a una clase para padres puede ser una forma útil de adquirir conocimientos y habilidades. Para encontrar una clase gratuita para padres cerca de usted, llame al 2-1-1, envíe un mensaje de texto al 52-211 o visite 211la.org.

Korean

 • 도움을 요청한다는 것은 힘과 용기의 표시입니다. 가까운 곳에서 도움을 받으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org사이트를 방문해 주십시오.
 • 아이들은 가정이 화목할 때 건강합니다. 우리 아이들은 부모가 그들의 좋은 본보기가 되기를 기대하고 있습니다. 가까운 곳에서 도움을 받으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org사이트를 방문해 주십시오.
 • 화목한 가정도 어려운 시기를 겪기도 합니다. 도움 청할 곳을 파악하고 있는 것도 중요합니다. 결식문제나 다른 지원기관을 찾는데 도움이 필요하면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자, 혹은 211la.org 사이트를 방문해 주세요.
 • 인간은 누구나 나 홀로 삶을 헤쳐 나갈 수 없기 때문에, 가정의 번영을 위해서는 강력한 사회적 유대감이 필요합니다. 지원 네트워크를 구축하고 싶으시다면 지원기관에 도움받으십시오. 가까운 기관을 찾으시려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org 사이트를 방문해 주십시오.
 • 아동기에 제대로 양육을 받지 못했다면, 본인 자녀를 양육하는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 자녀교육수업에서 양육지식과 기술을 들으시면 자녀 양육에 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 가까운 무료 자녀교육 수업을 찾으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자, 혹은 211la.org사이트를 방문하십시오.

Chinese Simplified

 • 도움을 요청한다는 것은 힘과 용기의 표시입니다. 가까운 곳에서 도움을 받으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org사이트를 방문해 주십시오.
 • 아이들은 가정이 화목할 때 건강합니다. 우리 아이들은 부모가 그들의 좋은 본보기가 되기를 기대하고 있습니다. 가까운 곳에서 도움을 받으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org사이트를 방문해 주십시오.
 • 화목한 가정도 어려운 시기를 겪기도 합니다. 도움 청할 곳을 파악하고 있는 것도 중요합니다. 결식문제나 다른 지원기관을 찾는데 도움이 필요하면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자, 혹은 211la.org 사이트를 방문해 주세요.
 • 인간은 누구나 나 홀로 삶을 헤쳐 나갈 수 없기 때문에, 가정의 번영을 위해서는 강력한 사회적 유대감이 필요합니다. 지원 네트워크를 구축하고 싶으시다면 지원기관에 도움받으십시오. 가까운 기관을 찾으시려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자 혹은 211la.org 사이트를 방문해 주십시오.
 • 아동기에 제대로 양육을 받지 못했다면, 본인 자녀를 양육하는데 어려움을 겪을 수도 있습니다. 자녀교육수업에서 양육지식과 기술을 들으시면 자녀 양육에 많은 도움을 받으실 수 있습니다. 가까운 무료 자녀교육 수업을 찾으려면 2-1-1로 전화하거나 52-211로 문자, 혹은 211la.org사이트를 방문하십시오.

Chinese Traditional

 • 尋求幫助是力量和勇氣的標誌。要在您的附近找到合適的幫助,請致電2-1-1,發短信52-211或訪問211la.org。
 • 家庭環境健康時,孩子們會很好。我們的孩子指望我們成為最好的自己。要在您附近找到合適的幫助,請致電2-1-1,發短信52-211或訪問211la.org。
 • 堅強的家庭也會經歷困難的時期, 知道在哪裡尋求幫助是關鍵。如果您遇到糧食不足的狀況或需要幫助來連接其他資源,請致電2-1-1,發短信52-211或訪問211la.org。
 • 繁榮的家庭需要牢固的社會聯繫,因為沒有人可以獨自有效地生活。如果您想建立自己的支持網絡,可以找一些機構提供幫助。要查找您附近的提供者,請致電2-1-1,發短信52-211或訪問211la.org。
 • 如果您小時候沒有很好地被父母養育,教養自己的孩子將會非常困難。參加育兒課是獲得知識和技能的有用方法。要在您附近找到免費的育兒班,請致電2-1-1,發短信52-211或訪問211la.org。

Vietnamese

 • Yêu cầu sự giúp đỡ là một dấu hiệu của sức mạnh và lòng dũng cảm. Để tìm sự trợ giúp gần bạn, hãy gọi 2-1-1, nhắn tin 52-211 hoặc truy cập 211la.org.
 • Con cái khỏe mạnh khi gia đình vững mạnh. Con cái của chúng ta đang trông cậy vào chúng ta để được là chính mình. Để tìm sự trợ giúp gần bạn, hãy gọi 2-1-1, nhắn tin 52.
 • Những gia đình mạnh mẽ cũng trải qua những giai đoạn khó khăn. Biết nơi để tìm sự giúp đỡ là chìa khóa. Nếu bạn đang gặp phải tình trạng thiếu lương thực hoặc cần trợ giúp để liên kết với một tài trợ khác, hãy gọi 2-1-1, nhắn tin 52-211 hoặc truy cập 211la.org.
 • Những gia đình vững mạnh cần có sự liên kết với xã hội cường tráng bởi vì không có ai có thể điều hướng cuộc sống một mình một cách hiệu quả. Nếu bạn muốn tạo dựng mạng lưới hỗ trợ cho mình, thì có những cơ quan sẵn sàng giúp đỡ. Để tìm một chỗ cung cấp gần bạn, hãy gọi 2-1-1, nhắn tin 52-211 hoặc truy cập 211la.org.
 • Làm cha mẹ nuôi dưỡng có thể là một sự thử thách nếu bạn không được trải qua sự nuôi dưỡng khi còn nhỏ. Tham dự một lớp học làm cha mẹ có thể là một cách hữu dụng để tiếp thu kiến thức và kỹ năng. Để tìm một lớp học làm cha mẹ miễn phí gần cho bạn, hãy gọi 2-1-1, nhắn tin 52-211 hoặc truy cập 211la.org.
Back to Top

Child Protection Hotline

24 hours a day, 7 days a week

Toll Free within California

(800) 540-4000

Outside of California

(213) 639-4500

TDD - Hearing Imparied

(800) 272-6699