Share the Campaign

We believe that all children deserve to feel safe at home so that they can reach their fullest and brightest potential.  In that spirit, we ask you to help us familiarize your audience with the child protection hotline number by posting the content below or using it for reference to create your own.


Social Media Image “Dream”

Unique image optimized for Facebook and Twitter to help reach your audience.

English Español Korean

Japanese Vietnamese

Chinese (Trad) Chinese (Simpl)


Social Media Image “Play”

Unique image optimized for Facebook and Twitter to help reach your audience.

English Español Korean

Japanese Vietnamese

Chinese (Trad) Chinese (Simpl)


Social Media Image “Explore”

Unique image optimized for Facebook and Twitter to help reach your audience.

English Español Korean

Japanese Vietnamese

Chinese (Trad) Chinese (Simpl)


Social Media Image “Learn”

Unique image optimized for Facebook and Twitter to help reach your audience.

English Español Korean

Japanese Vietnamese

Chinese (Trad) Chinese (Simpl)


Social Media Image “Be a Hero”

Unique image optimized for Facebook and Twitter to help reach your audience.

English Español Korean

Japanese Vietnamese

Chinese (Trad) Chinese (Simpl)


Child Protection Hotline Animation Video

Ever wondered what happens after a call is made to the Child Protection Hotline?   Watch this short video and then share it with your audience.

English Español

 


Sample Posts and Tweets

 • I/We believe that all children deserve to feel safe at home. If you suspect a child is being abused, call the LA County Child Protection Hotline at 800-540-4000. To learn more about how to report child abuse, visit: https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • I/We join @LACountyDCFS and urge you to be a hero to a child. If you suspect a child is being abused, call the LA County Child Protection Hotline at 800-540-4000. To learn about the signs of abuse/neglect visit: https://bit.ly/2T0bZ30
 • DCFS is calling on residents to help ensure that children remain safe. To learn more about how to report child abuse, visit: https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • Help make your community a place where all children grow up safe enough to learn/explore/dream. If you suspect a child is being abused, call the LA County Child Protection Hotline at 800-540-4000. To learn about signs of abuse/neglect, visit: https://bit.ly/2T0bZ30
 • We all have a role in making our communities stronger & more nurturing places where all children grow up safe. If you suspect a child is being abused, call the LA County Child Protection Hotline at 800-540-4000. To learn about the signs of abuse, visit: https://bit.ly/2T0bZ30

Spanish

 • Yo / Nosotros creemos que todos los niños merecen sentirse seguros en casa. Si sospecha que se está abusando de un niño, llame a la línea directa de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles al 800-540-4000. Para obtener más información sobre cómo denunciar el abuso infantil, visite: https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • Yo / Nosotros nos unimos a @LACountyDCFS y le recomiendo a que sea un héroe para un niño. Si sospecha que se está abusando de un niño, llame a la línea directa de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles al 800-540-4000. Para conocer los signos de abuso / negligencia, visite: https://bit.ly/2TGfrA0
 • DCFS convoca a los residentes para ayudar a garantizar que los niños permanezcan seguros. Para obtener más información sobre cómo denunciar el abuso infantil, visite: https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • Ayude a hacer de su comunidad un lugar donde todos los niños crezcan lo suficientemente seguros como para aprender / explorar / soñar. Si sospecha que se está abusando de un niño, llame a la línea directa de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles al 800-540-4000. Para conocer los signos de abuso / negligencia, visite: https://bit.ly/2TGfrA0
 • Todos tenemos un papel en hacer que nuestras comunidades sean lugares más fuertes y acogedores donde todos los niños crezcan seguros. Si sospecha que se está abusando de un niño, llame a la línea directa de Protección Infantil del Condado de Los Ángeles al 800-540-4000. Para conocer los signos de abuso, visite: https://bit.ly/2TGfrA0

Korean

 • 우리는 모든 아이들은 자기 집이 안전하다고 느껴야한다고 믿고 있습니다. 학대받는 아이가 있다고 의심되면 LA 카운티 아동학대신고 전화 800-540-4000으로 신고하여주세요. 아동학대 신고 방법을 알기원하면 https://bit.ly/2Wv5Jm8을 방문하여 주세요.
 • 나는/우리는 @LACountyDCFS와 함께하여 한 아이의 영웅이되시길 요청합니다. 어떤 아이가 학대 받고 있다고 의심되면 LA 카운티 아동학대 신고 전화 800-540-400으로 신고하여 주세요. 아동학대신고 방법을 알고싶으시면 https://bit.ly/2Wv5Jm8을 방문하여 주세요.
 • 아동보호국은 주민들께서 아이들이 가정에서 안전하게 지낼 수 있도록 도와주시길 요청합니다. 어떤 아이가 학대 받고 있다고 의심되면 LA 카운티 아동학대 신고 전화 800-540-400으로 신고하여 주세요. 아동학대 신고 방법을 알기원하면 https://bit.ly/2Wv5Jm8 을 방문하여주세요.
 • 당신의 컴뮤니티가 모든아이들이 안전하게 자라면서 배우고 탐색하고 또 꿈을 이루어 가는 곳이 될 수 있도록도와 주세요. 어떤 아이가 학대 받고 있다고 의심되면 LA 카운티 아동학대 신고 전화 800-540-400으로 신고하여 주세요. 아동학대 신고 방법을 알기원하면https://bit.ly/2Wv5Jm8을 방문하여주세요.
 • 우리 모두는 우리 컴무니티가아이가 안전하게 자랄 수 있는 힘차고 아이들의 성장에 더욱 자양분이 많은 곳이 되길 원합니다. 어떤 아이가 학대 받고 있다고 의심되면 LA 카운티 아동학대 신고 전화 800-540-400으로 신고하여 주세요. 아동학대 신고 방법을 알기원하면https://bit.ly/2Wv5Jm8을 방문하여주세요.

Vietnamese

 • Tôi/Chúng tôi tin rằng tất cả trẻ em xứng đáng được cảm thấy an toàn khi ở nhà. Nếu các bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, xin hãy gọi cho Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em của quận Los Angeles theo số điện thoại 800-540-4000. Để tìm hiểu thêm về cách báo tin về lạm dụng trẻ em, xin hãy truy cập tại: https://bit.ly/2Wv5Jm8

 • Tôi/Chúng tôi tham gia mạng thông tin xã hội tại @LACountyDCFS và kêu gọi các bạn trở thành một người anh hùng cho trẻ em. Nếu các bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, xin hãy gọi cho Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em của quận Los Angeles theo số điện thoại 800-540-4000. Để tìm hiểu thêm về các dấu hiệu lạm dụng/bỏ bê trẻ em, xin hãy truy cập tại: https://bit.ly/2T0bZ30

 • Văn Phòng Dịch Vụ Bảo Vệ Trẻ Em và Gia Đình đang kêu gọi các người dân giúp đỡ để bảo đảm rằng trẻ em tiếp tục được an toàn. Để tìm hiểu thêm về cách báo tin về lạm dụng trẻ em, xin hãy truy cập tại: https://bit.ly/2Wv5Jm8

 • Xin hãy giúp đỡ để cộng đồng của các bạn trở thành một nơi mà tất cả trẻ em được lớn lên an toàn để học hỏi/khám phá/mơ ước. Nếu các bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, xin hãy gọi cho Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em của quận Los Angeles theo số điện thoại 800-540-4000. Để tìm hiểu thêm về các dấu hiệu lạm dụng/bỏ bê trẻ em, xin hãy truy cập tại: https://bit.ly/2T0bZ30

 • Tất cả chúng ta đều đóng một vai trò trong việc xây dựng các cộng đồng của chúng ta trở nên vững chắc hơn và nuôi dưỡng tốt hơn, nơi mà tất cả trẻ em được lớn lên an toàn. Nếu các bạn nghi ngờ rằng một đứa trẻ đang bị lạm dụng, xin hãy gọi cho Đường Dây Nóng Bảo Vệ Trẻ Em của quận Los Angeles theo số điện thoại 800-540-4000. Để tìm hiểu thêm về các dấu hiệu lạm dụng trẻ em, xin hãy truy cập tại : https://bit.ly/2T0bZ30

Chinese (Traditional)

 • 我/我們相信所有孩子都應該在家中感到安全。如果您懷疑可能有孩子受到虐待,請撥打洛杉磯縣兒童保護熱線800-540-4000。要了解有關如何舉報虐待兒童行為的更多信息,請訪問:https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • 我/我們加入@LACountyDCFS,並敦促您成為保護孩子的英雄。如果您懷疑有孩子受到虐待,請撥打洛杉磯縣兒童保護熱線800-540-4000。要了解虐待/忽視的跡象,請訪問:https://bit.ly/2T0bZ30
 • DCFS呼籲居民幫助確保兒童安全。要了解有關如何舉報虐待兒童行為的更多信息,請訪問:https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • 幫助您的社區成為一個讓所有兒童都能安全成長,學習/探索/夢想的地方。如果您懷疑有孩子受到虐待,請撥打洛杉磯縣兒童保護熱線800-540-4000。要了解虐待/忽視的跡象,請訪問:https://bit.ly/2T0bZ30
 • 我們都應發揮作用,使我們的社區更牢固,資源更豐富,使所有兒童都能安全成長。如果您懷疑有孩子受到虐待,請撥打洛杉磯縣兒童保護熱線800-540-4000。要了解虐待可能產生的跡象,請訪問:https://bit.ly/2T0bZ30

Chinese (Simplified)

 • 我/我们相信所有孩子都应该在家中感到安全。如果您怀疑可能有孩子受到虐待,请拨打洛杉矶县儿童保护热线800-540-4000。要了解有关如何举报虐待儿童行为的更多信息,请访问:https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • 我/我们加入@LACountyDCFS,并敦促您成为保护孩子的英雄。如果您怀疑有孩子受到虐待,请拨打洛杉矶县儿童保护热线800-540-4000。要了解虐待/忽视的迹象,请访问:https://bit.ly/2T0bZ30
 • DCFS呼吁居民帮助确保儿童安全。要了解有关如何举报虐待儿童行为的更多信息,请访问:https://bit.ly/2Wv5Jm8
 • 帮助您的社区成为一个让所有儿童都能安全成长,学习/探索/梦想的地方。如果您怀疑有孩子受到虐待,请拨打洛杉矶县儿童保护热线800-540-4000。要了解虐待/忽视的迹象,请访问:https://bit.ly/2T0bZ30
 • 我们都应发挥作用,使我们的社区更牢固,资源更丰富,使所有儿童都能安全成长。如果您怀疑有孩子受到虐待,请拨打洛杉矶县儿童保护热线800-540-4000。要了解虐待可能产生的迹象,请访问:https://bit.ly/2T0bZ30

Hashtags 

#BeAHero #ChildSafety #ChildProtection


 

Back to Top

Child Protection Hotline

24 hours a day, 7 days a week

Toll Free within California

(800) 540-4000

Outside of California

(213) 639-4500

TDD - Hearing Imparied

(800) 272-6699